fbpx

1. Pooled
1.1. Bariatric Services AS teenuse osutamise üldtingimused reguleerivad Teenuse osutaja ja Patsiendi vastastikuseid õigusi ja kohustusi Teenuse osutamisel.
1.2. Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse võlaõigusseadusest, tervishoiuteenuse korraldamise seadusest, muudest seadustest ja nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

2. Mõisted
2.1. Teenus tähendab üldtingimuste mõistes Teenuse osutaja poolt pakutavaid Tervishoiuteenuseid.
2.2. Teenuse osutaja on üldtingimustes Bariatric Services AS koos oma töötajate ja teenusosutajatega (füüsilised ja juriidilised isikud).
2.3. Patsient – isik, kellele osutatakse tervishoiuteenust või kes soovib, et talle
tervishoiuteenust osutataks.

3. Lepingu sõlmimine (Teenuse aja broneerimine)
3.1. Patsiendil on võimalik broneerida aeg Teenuse saamiseks telefoni või emaili teel, kasutades selleks Teenuse osutaja kodulehel olevaid kontakte, samuti Teenuse osutaja kodulehel asuva päringuvormi kaudu.
3.2. Patsiendi poolt Teenuse saamiseks aja broneerimisel loetakse Teenuse osutaja ja Patsiendi vahel sõlmituks tervishoiuteenuse osutamise leping.
3.3. Teenuse osutamine toimub patsiendi nõusolekul.
3.4. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu lahutamatud lisad on käesolevad üldtingimused ning Teenuse osutaja kehtestatud ja Patsiendile kättesaadavaks tehtud korrad, eeskirjad ja nõuded, mille järgimisega nõustub Patsient tervishoiuteenuse osutamiseks aja broneerimisel.

4. Poolte õigused ja kohustused
4.1. Patsiendil on õigus:
4.1.1. Tühistada tema poolt Teenuse saamiseks broneeritud aeg põhjust avaldamata.
4.1.2. Oma eraelu austamisele Teenuse osutamisel.
4.1.3. Oma andmete saladuses hoidmisele Teenuse osutaja poolt. Teenuse osutaja ei tee Patsiendi andmeid teatavaks kõrvalistele isikutele, v.a kokkuleppel Patsiendiga või kui see on ettenähtud seaduses.
4.1.4. Valida erinevate Teenuste vahel, keelduda Teenuse saamisest.
4.1.5. Saada kvaliteetset Teenust, mis vastab arstiteaduse üldisele tasemele. Teenuse osutaja ei saa lubada patsiendi paranemist või operatsiooni edukust.
4.1.6. Esitada ettepanekuid ja kaebusi Teenuse osutamise ning korralduse kohta.

4.2. Patsient kohustub:
4.2.1. Saabuma Teenuse saamiseks kokkulepitud kohta õigeaegselt.
4.2.2 Esitama fotoga isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba);
4.2.3. Tasuma õigeaegselt Teenuse osutaja poolt esitatud arved;
4.2.3. Teavitama Teenuse osutajat esimesel võimalusel, kui ei saa broneeritud ajal Teenust tarbima tulla.
4.2.4. Täitma tervishoiutöötaja määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi ning ettekirjutusi nii Teenuse osutamise ajal kui ka järel.
4.2.5. Järgima Haiglas viibimise ajal Teenuse osutaja poolt patsientidele kehtestatud kodukorda ning muid patsientidele teatavaks tehtud nõudeid.

4.3. Teenuse osutaja kohustub:
4.3.1. Teavitama Patsienti tema läbivaatuse tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava Teensue olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest ning raviarstilt info saamise võimalusest nii enne Teenuse osutamist kui ka selle ajal.
4.3.2. Dokumenteerima Teenuse osutamise vastavalt kehtivatele nõuetele.
4.3.3. Töötlema Patsiendi isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse reeglitega;

4.4. Teenuse osutajal on õigus:
4.4.1. Muuta või tühistada ühepoolselt Patsiendi poolt broneeritud aeg töökorralduslikel või muudel olulistel põhjustel. Teenuse osutaja teavitab Patsienti hiljemalt ühe tööpäeva jooksul muudatuse tegemisest.
4.4.2. Nõuda Patsiendilt Teenuse osutamiseks nõusoleku vormistamist kirjalikult.
4.4.3. Teenuse osutajal on õigus keelduda Patsiendile Teenuse osutamisest (sh aja broneerimisest) või lõpetada Teenuse osutamine kui Patsient:
4.4.3.1. hilineb Teenuse saamiseks kokkuleppitud ajaks ja kohta;
4.4.3.2. on alkoholi- ja/või narkojoobes;
4.4.3.3. omab võlgnevust Teenuse osutaja ees;
4.4.3.4. ei ole nõus allkirjastama informeeritud nõusoleku lehte;
4.4.3.5. soovib saada teenust, mis ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;
4.4.3.6. ei avalda Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;
4.4.3.7. ei järgi head suhtlemistava;
4.4.4. Töödelda Teenuse osutamiseks vajalikke Patsiendi isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Teenuse osutamiseks võib olla vajalik, et Teenuse osutaja tutvub Patsiendi isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mistahes vormis andmekandjal juba enne vastuvõtu algust. Kui Patsient tühistab vastuvõtu või jätab vastuvõtule tulemata pärast seda, kui Teenuse osutaja on tema isikuandmetega Teenuse osutamise eesmärgil tutvunud, loetakse Patsiendi isikuandmetega tutvumine Teenuse osutamiseks vajalikuks.

5. Teenuse eest tasumine
5.1. Patsient kohustub maksma talle osutatud Teenuse eest vastavalt talle Teenuse osutaja poolt esitatud arvele.
5.2. Teenuse eest tasumine toimub üldjuhul ettemaksuna hiljemalt Teenuse osutamise päeval, täpsemad maksetingimused on toodud arvel.
5.3. Soovi korral on Patsiendil on võimalik taotleda Teenuse eest tasumiseks krediidiasutustelt järelmaksu. Infot järelmaksu taotlemise kohta võib Patsient küsida Teenuse osutajalt.
5.4. Patsient on teadlik, et Eesti Haigekassa ei hüvita teenuste eest tasumisele kuuluvaid summasid.

6. Tagasiside ja kaebused
Patsient saab Teenuse osutajale esitada tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi:
6.1. e-kirja teel aadressil
6.2. Patsiendi poolt esitatud kaebused registreeritakse ning antakse vastus e-posti teel 10 kalendripäeva jooksul alates kaebuse registreerimisest.

7. Vastutus
7.1. Teenuse osutaja osutab teenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse parimatele teadmistele ning ravijuhistele.
7.2. Teenuse osutaja ei vastuta teenuste osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Patsient on teavitatud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Patsient on andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks.
7.3. Järelvalvet Teenuse osutaja üle teostab Terviseamet.

8. Lõppsätted
8.1. Teenuse osutajal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudatused Teenuse osutaja koduleheküljel. Patsiendile kohalduvad need üldtingimused, mis on jõus Teenuse tellimise hetkel.
8.2. Üldtingimustes ja Lepingu olemasolu korral Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kohtus.