Privaatsustingimused - Kaalukirurgia Keskus

1. ÜLDSÄTTED

Käesolevad Privaatsustingimused reguleerivad veebilehe www.kaalukirurgia.ee kaudu kogutavate isikuandmete töötlemise tingimusi, millega iga veebivormi täitja peab nõustuma.

Veebilehe www.kaalukirurgia.ee omanik ja andmete vastutav töötleja on Bariatric Services AS, aadress Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi, äriregistri kood 12190939, e-post

Bariatric Services AS andmekaitsespetsialist on Aarne Saareväli, e-post

AS Bariatric Services privaatsustingimuste aluseks on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – General Data Protection Regulation) ja Eesti Vabariigi Isikuandmete Kaitse Seadus, mille eesmärk on isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõiguste ja põhivabaduste kaitsmine kooskõlas avalike huvidega.

2.  ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on veebivormi täitja (andmesubjekti) poolt veebivormil antud nõusolek.

Kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise eesmärgil, milleks on:

  1. hinnata ja anda esialgne vastus, kas bariaatriline operatsioon on päringu teinud isikule näidustatud, kas ta on sobiv operatsiooni kandidaat ja millist operatsiooni soovitame.
  2. isikuga ühenduse võtmine tema poolt edastatud kontaktandmeid kasutades.
  3. lisainformatsiooni saatmine isiku e-mailile kliiniku ja teenuse kohta. Isikul on igal hetkel võimalus lisainfot sisaldavatest e-kirjadest loobuda eemaldades end vastavast e-kirja saajate listist, klikates saadud e-kirjas vastaval lingil.

3.  MILLISEID ANDMEID KOGUTAKSE

Kogume ja kasutame üksnes andmeid, mis on vajalikud ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks.

Bariatric Services töötleb põhiliselt järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress pikkus, kaal, vanus.

Operatsiooni korral ka: elukoha aadress, isikukood/sünnikuupäev, erakorralise kontaktisiku nimi ja telefoni number.

Lisaks kogume eriliigilisi (delikaatsed) isikuandmeid milleks on andmed Teie tervisliku seisundi kohta

Kõik nimetatud andmed esitab isik meile läbi meie veebivormi ise ja vabatahtlikult.

4.  ANDMETE SÄILITAMINE

Punktis 2 kirjeldatud teenuse osutamiseks kogutud isikuandmeid, säilitatakse kuni 1 aasta alates viimasest kontaktist. Isikuandmeid, mida kogutakse ja kasutatakse tervishoiuteenuse osutamiseks säilitatakse vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatule.

5.  ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Isikul on igal ajal õigus:

  • oma Isikuandmetega tutvuda;
  • õigus esitada vastuväiteid ja teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
  • nõusolek Isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta;
  • nõuda isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist, töötlemise lõpetamist, kogutud Isikuandmete kustutamist (v.a. juhul kui õigusaktid ei sätesta teistmoodi)

Selleks esitab Isik vastavasisulise sooviavalduse e-posti aadressile . Sooviavaldus peab isikutuvastamiseks tulema samalt e-maili aadressilt, millelt on antud nõusolek andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

6.  ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Kõiki meile teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Me ei edasta Teie andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab.

7.  TURVALISUS

Bariatric Services AS kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul.

Veebivormide täitmisel on andmete liikumine kodulehe külastaja seadme ja meie veebilehe vahel krüpteeritud.

Täidetud veebivormi koopia saatmine täitja e-maili aadressile (veebivormi täitja soovi korral) toimub e-maili teel.

Andmete edastamine Interneti kaudu või e-maili teel pole aga kunagi 100% turvaline. Sellest tulenevalt ei saa me mis tahes teabe edastamise turvalisust 100% garanteerida.

Kui saame teie edastatud andmed kätte, teeme kõik endast oleneva, et nende turvalisus oleks meie süsteemis tagatud. Teie andmeid hoitakse turvatud serverites ning kaitstakse, tulemüüri ning salasõna nõudva juurdepääsu kasutamise teel.