Tingimused - Kaalukirurgia Keskus

Kaalukirurgia Keskus, ärinimega Bariatric Services AS, registrikood 12190939 (edaspidi “Bariatric Services”) on keskendunud rasvumise kirurgilisele ravile ja pakub  oma teenuseid koostöös erahaiglaga Fertilitas (Fertilitas AS).

 • Bariatric Services tegevusalaks on bariaatriliste patsientide (edaspidi „Klient“) ambulatoorne ravi sh. kirurgi ja toitumisterapeudi vastuvõtud ja nõustamine nii enne kui pärast operatsiooni.
 • Operatsioonid teostatakse Fertilitas erahaiglas (edaspidi “Haigla”).
 1. Otsus, kas bariaatriline operatsioon on konkreetse Kliendi puhul näidustatud ja sobilik tehakse kirurgi vastuvõtul.
 2. Positiivse operatsiooniotsuse korral palub Bariatric Services Kliendil täita standardse meditsiinilise küsimustiku (edaspidi “Küsimustik”)
 3. Klient peab täitma Küsimustiku ning esitama muu nõutud teabe täpselt ja täielikult. Klient kinnitab, et on teadlik, et nimetatud kohustuse täitmata jätmisel ei pruugi operatsiooni teostamine osutuda võimalikuks. Kui Klient ei täida Küsimustikku ega esita täpselt ja täielikult muud teavet, ei vastuta Bariatric Services sellega kaasneva mistahes kahju eest.
 4. Bariatric Services töötleb Kliendi poolt esitatud meditsiinilist teavet rangelt konfidentsiaalselt ning edastab teabe ainult Haiglale.
 5. Pärast Kliendi poolt esitatud meditsiiniliste andmete analüüsimist esitab Bariatric Services Kliendile kirurgi lõpliku arvamuse selle kohta, kas Kliendi tervislik seisund on operatsiooniks sobilik.
 6. Bariatric Services ja Klient lepivad kokku operatsiooni kuupäevas, lähtudes Haigla poolt pakutavatest vabadest aegadest.
 7. Bariatric Services saadab Kliendile arve kindlaks määratud operatsioonikuupäevaga ning ettemakse nõudega. Täpsemad maksetingimused on toodud arvel.
 8. Operatsiooni maksumus on lõplik – kui Haiglas ilmnevad mistahes ettenägematud ravikulud, siis Klient nende eest lisaks tasuma ei pea.
 9. Bariatric Services vastutab kõigi varaste tüsistuste ravi eest, mis toimuvad Kliendi haiglas oleku ajal ja 30 päeva jooksul peale operatsiooni. Ettenägematu ravivajadusega seonduvad kulutused kannab Bariatric Services. Tingimuseks on, et ravi teostatakse Bariatric Services AS partnerhaiglates: Erahaigla Fertilitas ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
 10. Hilised tüsistused (alates 31 päevast) – Bariatric Services võtab vastutuse ravida oma Kliente (sh kirurgiline ravi) operatsiooni järgsete seisundite korral, mis oluliselt halvendavad Kliendi elukvaliteeti v.a. liigse naha probleemid ja ootustest väiksem kaalulangus või kaalutõus.
 11. Juhul kui operatsiooni eelsete uuringute või operatsiooni käigus selgub, et planeeritud operatsiooni ei ole võimalik teostada, siis tasub Klient vastavalt tegelikult teostatud kuludele. Kui selleks hetkeks on makstud suurem summa, siis see tagastatakse Kliendile 7 päeva jooksul.
 12. Juhul, kui Klient soovib kokkulepitud operatsiooni kuupäeva muuta või operatsioonist loobuda pärast seda, kui Bariatric Services on juba kinnituse väljastanud, peab ta esitama Bariatric Services-le vastavasisulise sooviavalduse e-posti teel. Bariatric Services annab endast parima, et soovitud muudatused teha.
 13. Operatsioonile mitte ilmumisel või operatsiooni tühistamisel hiljem kui 5 päeva enne operatsiooni rakendub tühistamistasu 300 EUR. Tühistamistasu arvatakse maha Kliendi poolt juba tehtud maksest ja makse jääk tagastatakse 7 tööpäeva jooksul pärast tühistamist.
 14. Kui Klient siiski otsustab 2 aasta jooksul tühistamisest operatsioonile tulla, ei kaota ta seda makstud 300EUR, nimetatud summa loetakse sel juhul ettemaksuks.
 15. Kui tühistamine toimub varem kui 5 päeva enne operatsiooni tuleb Kliendil kanda selleks hetkeks temaga seoses tehtud tegelikud kulud (kirurgi konsultatsioon, toitumisnõustaja konsultatsioon, vereanalüüsid jne).
 16. Kui Bariatric Services peab planeeritud operatsiooni tühistama või seda oluliselt muutma tulenevalt asjaoludest, mis väljuvad tema mõistliku kontrolli alt, pakub Bariatric Services Kliendile alternatiivseid võimalusi või tagastab Kliendile ettemakse.
 17. Bariatric Services vastutab kogu pakutud teenuse ja ravi eest. Kõik ravi ja teeninduse osas esitatavad nõuded ja kaebused tuleb esitada Bariatric Services AS-le
 18. Ettemakse tegemisega või arve tasumisega nõustub Klient käesolevate tingimustega.